Sirius Vision - Film Productions
Sirius Vision - Film Productions

Algemene voorwaarden SIRIUS VISION Film Productions

TOT STAND GEKOMEN OP 1 JANUARI 2021

Algemene voorwaarden SIRIUS VISION Film Productions, ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nummer 81822383.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld

SIRIUS VISION: SIRIUS VISION Film Productions, ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nummer 81822383.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SIRIUS VISION voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen SIRIUS VISION en de Opdrachtgever

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en SIRIUS VISION.

Opdrachtgever: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, samenwerkingen, offerte en overeenkomst gesloten tussen SIRIUS VISION en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SIRIUS VISION voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.

3.3 De door SIRIUS VISION gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SIRIUS VISION is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding na 30 dagen plaatsvindt, heeft SIRIUS VISION het recht de aanvaarding geheel af te wijzen of de uitvoeringstermijn en geoffreerde bedragen aan te passen.

3.4 SIRIUS VISION kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht SIRIUS VISION niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 In het geval dat zich bij de uitvoering van de overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal SIRIUS VISION de Opdrachtgever hieromtrent onverwijld informeren (uitgezonderd de ‘10% regeling’ zoals omschreven in artikel 3.8).

3.8  De Overeenkomst, het contract is een inschatting van de uiteindelijke kosten. In het geval dat met het door SIRIUS VISION aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag het in de Overeenkomst vermelde bedrag met een maximaal percentage van 10% overschrijdt, geldt dat een dergelijke overschrijding door partijen wordt aangemerkt als begrotingsrisico, welk risico voor rekening van Opdrachtgever komt. SIRIUS VISION is niet gehouden om Opdrachtgever hieromtrent te informeren.

3.9 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is SIRIUS VISION daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SIRIUS VISION anders aangeeft.

3.10 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Opdrachtgever van de offerte van SIRIUS VISION. Zowel schriftelijke en/of mondelinge toezegging is bindend te verklaren.

 

Artikel 5 – Contractduur

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 SIRIUS VISION zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SIRIUS VISION het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SIRIUS VISION aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SIRIUS VISION worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SIRIUS VISION zijn verstrekt, heeft SIRIUS VISION het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SIRIUS VISION de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.5 SIRIUS VISION is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard dan ook, doordat SIRIUS VISION is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SIRIUS VISION kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 7 – Wijziging overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SIRIUS VISION zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal SIRIUS VISION de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

7.4 Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal SIRIUS VISION daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal SIRIUS VISION proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

7.5 SIRIUS VISION zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SIRIUS VISION kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1 Iedere partij zal de haar uit hoofde van deze Overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie, ontwerpen en offertes van de producent hieronder begrepen, geheim houden en voorts alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde de informatie geheim te houden

8.2 Tenzij anders is overeengekomen in het contract, kan SIRIUS VISION gebruik maken van de gemaakte beeld en geluidsopnames en het uiteindelijke audiovisuele werk ten behoeve van zijn eigen promotie en/of publiciteit gebruiken.

8.3 Indien partijen bij de uitvoering van deze Overeenkomst gebruik maken van diensten van derden zullen zij deze derden gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen.

 

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

9.1 SIRIUS VISION behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

9.2 Alle door SIRIUS VISION geproduceerde beeldmateriaal, concepten, ideeën en/of voorstellen vallen onder de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving en worden op grond van deze wetgeving (auteursrechtelijk) beschermd.

9.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIRIUS VISION de door SIRIUS VISION geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

9.3 Al hetgeen wat door SIRIUS VISION wordt geproduceerd blijft eigendom van SIRIUS VISION en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIRIUS VISION geheel of gedeeltelijk worden vereenvoudigd, openbaar worden gemaakt of over genomen worden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

9.4 De Opdrachtgever heeft een onbeperkt wereldwijd gebruikersrecht van de productie, tenzij anders is overeengekomen.

9.6 In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt SIRIUS VISION de Opdrachtgever of de persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met SIRIUS VISION.

9.7 SIRIUS VISION behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 – Terbeschikkingstelling beeldmateriaal

10.1 SIRIUS VISION stelt aan de opdrachtgever ruw beeldmateriaal niet ter beschikking, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

10.2 Indien SIRIUS VISION en de Opdrachtgever overeenkomen dat ruw beeldmateriaal aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, draagt de Opdrachtgever hier de volledige verantwoordelijkheid voor. Tevens kunnen SIRIUS VISION en de Opdrachtgever overeenkomen dat de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is voor het ter beschikking stellen van het beeldmateriaal.

10.3 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald valt het door SIRIUS VISION onder de Auteurswet en blijft het door SIRIUS VISION geproduceerde ruw beeldmateriaal in eigendom van SIRIUS VISION.

 

Artikel 11 – Filmen derden

11.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van voorafgaande toestemming van derden die deel uit kunnen maken van de film, tenzij anders overeengekomen.

11.2 De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle derden die gefilmd (kunnen) worden voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor verlenen.

11.3 Indien derden naderhand aan SIRIUS VISION verzoeken om hun van het beeldmateriaal te verwijderen komt dit voor rekening en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Prijzen en tarieven

12.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die SIRIUS VISION in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, in euro’s uitgedrukt, exclusief reis- en verblijfskosten en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten bedragen € 0,45 cent per kilometer.

12.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, aan wijziging onderhevig is geweest, is SIRIUS VISION gerechtigd deze prijswijziging door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven SIRIUS VISION het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

12.3 Van alle bijkomende kosten zal SIRIUS VISION tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

 

Artikel 13 – Honorarium

13.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 4, 5, 7 van dit artikel.

13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SIRIUS VISION, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

13.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

13.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

13.6 Indien SIRIUS VISION met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SIRIUS VISION niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. SIRIUS VISION mag prijsstijgingen doorberekenen, indien SIRIUS VISION kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen of prijsstijging van gebruikte en ingekochte media,

 

Artikel 14 – Betaling

14.1 Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door SIRIUS VISION aangewezen bank- of girorekening. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

14.2 Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

14.3 SIRIUS VISION hanteert twee opties voor facturatie:

 • 100% voor start productie
 • 50% voor start productie, 30% voor oplevering, 20% 14 dagen na ontvangst eindfactuur

Tenzij anders overeengekomen in de definitieve bevestiging.

14.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

14.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van SIRIUS VISION en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens SIRIUS VISION onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15 – Incassokosten

15.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

15.2 Indien SIRIUS VISION aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

15.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Annulering

In geval van annulering door de Opdrachtgever voor aanvang van de productie, zijn alle door SIRIUS VISION ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door SIRIUS VISION ten gevolge van de annulering geleden schaden.

 

Artikel 17 – Opschorting

17.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SIRIUS VISION het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

17.2 Voorts is SIRIUS VISION bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst SIRIUS VISION omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SIRIUS VISION kan worden gevergd.

SIRIUS VISION behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 – Ontbinding

18.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SIRIUS VISION bevoegd de Overeenkomt met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

18.2. Voorts is SIRIUS VISION bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst SIRIUS VISION omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SIRIUS VISION kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SIRIUS VISION kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

18.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SIRIUS VISION op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

18.4 Indien SIRIUS VISION de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SIRIUS VISION niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

 

Artikel 19 – Leveringstermijn

19.1 De levering zal plaatsvinden binnen een door SIRIUS VISION opgegeven termijn.

19.2 Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Artikel 20 – Uitvoeringstermijn

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de SIRIUS VISION opgegeven termijn.

 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

21.1 SIRIUS VISION is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van SIRIUS VISION.

21.2 Indien de Opdrachtgever zelf, zonder overleg met en/of zonder voorafgaande toestemming van SIRIUS VISION ruw beeldmateriaal bewerkt, versnijdt of aanpassing verricht, is SIRIUS VISION nimmer aansprakelijk voor deze beelden.

21.3 SIRIUS VISION is niet aansprakelijk voor de inhoud van het beeldmateriaal, tenzij er sprake is van schade die ontstaan is door grove schuld of opzet van SIRIUS VISION.

21.4 SIRIUS VISION is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

21.5 Indien SIRIUS VISION aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SIRIUS VISION beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan SIRIUS VISION uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

21.6 SIRIUS VISION is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de draaiperiode, de Opdrachtgever dient hier zelf verzekerd voor te zijn.

 

Artikel 22 – Vrijwaring

22.1 De opdrachtgever vrijwaart SIRIUS VISION voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet aan de kant van SIRIUS VISION en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

22.2 Indien SIRIUS VISION door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SIRIUS VISION zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SIRIUS VISION en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 23 – Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens SIRIUS VISION en de door SIRIUS VISION (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 24 – Overmacht

24.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SIRIUS VISION worden daaronder begrepen.

24.2 SIRIUS VISION heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SIRIUS VISION haar verbintenis had moeten nakomen.

24.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SIRIUS VISION opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SIRIUS VISION niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

24.4 Indien SIRIUS VISION bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 25 – Geschillenbeslechting

25.1 Op elke overeenkomst tussen SIRIUS VISION en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

25.2 De rechter in het land van SIRIUS VISION is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SIRIUS VISION het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 26 – Muziek en auteursrechten

Voor muziek die in een productie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie BumaStemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting BumaStemra en opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deze afdracht.

 

Artikel 27 – Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 28 – Promotie

SIRIUS VISION behoudt zich het recht om materialen te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.

 

Artikel 29 – Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op onze website

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met SIRIUS VISION.

menu